messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0848970097
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0892833246
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ : 0644347959
นางสาวกรสุภา เพียกขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกมลรัศม์ พับขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พ.อ.อ.เจฏน์ฎา พาขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายฉัตรชัย แทนทรัพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นางสาวพิไลวรรณ ฉิมขุนทด
ลูกจ้างประจำ นักการ
นางศิริมาศ อยู่สำราญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวรฤทธิ์ ก้อนเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายศานิต ฉิมวาส
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) กองสาธารณสุข
ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายวสันต์ เพียดขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐวุฒิ ขำมะลัง
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ พัดขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมชัย พืชขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายวิโรจน์ เอื้อพิทักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายจันทกานติ์ เอื้อพิทักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายประเสริฐ ยึดพวก
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายพีระเทพ หวังโนนสูง
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวพัชรี ศักดี
คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
account_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2488501
นางสาววิชชุดา ธรรมโสภารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง กองคลัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
account_circle กองคลัง
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผูัอำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0862487463
นางมยุรี อาชนะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปิยานี นาสาธร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวปราณชนก พานเมือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววิณาพร โปยขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา เทียมจัตุรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
account_circle กองช่าง
นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0979325361
นายภาธร เขตชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายมานพ โลสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
นายไวพจน์ ขาวนวล
คนงานทั่วไป
นางสาวโสภิดา ปิ่นประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นายวิรัตน์ ประทุมวงศ์
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
ช่วยงานกองช่าง
account_circle กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุรีรัตน์ เกิดนอก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 063-341-5536
นายเจียม เหี้ยวขุนทด
ลูกจ้างประจำ คนงานประจำรถขยะ
นายชูศักดิ์ ชาติเผือก
ลูกจ้างประจำ คนงานประจำรถขยะ
นายเสริฐ หิงขุนทด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายธวัชชัย อ่อนหมื่นไวย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานกองสาธารณสุข
นางจารุดา หมู่สะแก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานกองสาธารณสุข
นายสหัส แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญจง เหี้ยวขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทิน แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายภูมิ ทับเพช็ร
คนงานประจำรถขยะ
นายสามารถ กินขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายเชาวลิต อุปฮาต
คนงานประจำรถขยะ
นายบัญหยัด บุญมา
คนงานประจำรถขยะ
นางชุตินันท์ แถวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวสุรีย์พร ชาติเผือก
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ อ่อนหมื่นไวย
คนงานทั่วไป กองช่าง ช่วยงานกองสาธารณสุข
account_circle กองการศึกษา
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862487463
นางมณีเนตร คืนดี
ครู คศ.2
นางสาวสุมาลี แถวเพชร
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวพิมพ์ภัทรพร สวยขุนทด
ครู คศ.2
นางชนิพร ถาวรชาติ
ครู คศ.1
นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐพงษ์
ครู คศ.1
นางดวงเดือน ศุภมาตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววันวิสา พันขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางกัญญา วรรณประเขา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนา คำนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุกัญญา เทียบประทุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวรพีภัทร แหงขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางดวงตา กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจารุวรรณ ชวนขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายสมชาย ฉิมวาส
ภารโรง
นางสำเนา พูนเกษม
คนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ช่วยงานกองการศึกษา
account_circle กองสวัสดิการสังคม
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ : 0935561914
นางสาววิชญาดา รัตน์ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร