messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
บ้านเพชรเมืองน่าอยู่ โปร่งใส มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ ประชาร่วมใจพัฒนา

account_balance ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร 26/2 ม.21 ถนนรุ่งเรืองศรี ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160

แผนที่หน่วยงาน

apps ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29

settings อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

account_circle กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุรีรัตน์ เกิดนอก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 063-341-5536
นายเจียม เหี้ยวขุนทด
ลูกจ้างประจำ คนงานประจำรถขยะ
นายชูศักดิ์ ชาติเผือก
ลูกจ้างประจำ คนงานประจำรถขยะ
นายเสริฐ หิงขุนทด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายธวัชชัย อ่อนหมื่นไวย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานกองสาธารณสุข
นางจารุดา หมู่สะแก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานกองสาธารณสุข
นายสหัส แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญจง เหี้ยวขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทิน แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายภูมิ ทับเพช็ร
คนงานประจำรถขยะ
นายสามารถ กินขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายเชาวลิต อุปฮาต
คนงานประจำรถขยะ
นายบัญหยัด บุญมา
คนงานประจำรถขยะ
นางชุตินันท์ แถวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวสุรีย์พร ชาติเผือก
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ อ่อนหมื่นไวย
คนงานทั่วไป กองช่าง ช่วยงานกองสาธารณสุข
account_circle กองการศึกษา
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862487463
นางมณีเนตร คืนดี
ครู คศ.2
นางสาวสุมาลี แถวเพชร
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวพิมพ์ภัทรพร สวยขุนทด
ครู คศ.2
นางชนิพร ถาวรชาติ
ครู คศ.1
นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐพงษ์
ครู คศ.1
นางดวงเดือน ศุภมาตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววันวิสา พันขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางกัญญา วรรณประเขา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนา คำนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุกัญญา เทียบประทุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวรพีภัทร แหงขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางดวงตา กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจารุวรรณ ชวนขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายสมชาย ฉิมวาส
ภารโรง
นางสำเนา พูนเกษม
คนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ช่วยงานกองการศึกษา
chevron_right โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0862487463
นางสาวพิมพ์ภัทรพร สวยขุนทด
ครู คศ.2
นางมณีเนตร คืนดี
ครู คศ.2
นางสาวชนิพร ถาวรชาติ
ครู ค.ศ.1
นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาววันวิสา พัดขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวกัญญา วรรณประเขา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวสุกัญญา เทียบประทุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นายสมชาย ฉิมวาส
นักการ
chevron_right ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวสุมาลี แถวเพชร
ครู ค.ศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ : 0867120099
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐพงษ์
ครู ค.ศ.1
นางสาวรัตนา คำนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจารุวรรณ์ ชวนขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_circle กองสวัสดิการสังคม
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ : 0935561914
นางสาววิชญาดา รัตน์ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2488501
นางสาววิชชุดา ธรรมโสภารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง กองคลัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
การติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 21 ถ.รุ่งเรืองศรี ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 044- 859336 โทรสาร 044- 859241 อีเมลล์ : saraban@banphet-mu.go.th อีเมลล์ : admin@banphet-mu.go.th Facebook เทศบาลตำบลบ้านเพชร https://www.facebook.com/tbanphetinfo
แผนที่หน่วยงาน
การติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 21 ถ.รุ่งเรืองศรี ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 044- 859336 โทรสาร 044- 859241 อีเมลล์ : saraban@banphet-mu.go.th อีเมลล์ : admin@banphet-mu.go.th Facebook เทศบาลตำบลบ้านเพชร https://www.facebook.com/tbanphetinfo
แผนที่หน่วยงาน


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร