messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
school ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โครงการประกวด ดนตรีในสวนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ต่ออายุปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรในรูปแบบมาตรฐานชื่อ www.banphet-mu.go.th จำนวน ๑ งาน
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านเพชร (ปิดเทอม เดือนมีนาคม - เมษยน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓ วัน)
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนขนย้าย อาคารเดี่ยวไม้ ๑ ชั้นตลาดคำปิง รหัส ๐๖๐-๒๒-๐๐๐๒ และห้องสุขาสาธารณะตลาดคำปิงห้องเดี่ยวครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ ชั้นฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม จำนวน ๓๐ เล่ม เพื่อใช้งานในกิจการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านเพชร (เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ วัน)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการหน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 3
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวน จำนวน 1 งาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) เทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวน จำนวน 1 งาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) เทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา จำนวน 96 ชุด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) เทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน สำหรับใช้งานในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รหัส 006-35-0001 รวมจำนวน 1 คัน เพื่อให้มีความพร้อมคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน บท 6378 ชัยภูมิ รวมจำนวน 1 คัน เพื่อให้มีความพร้อมและคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างช่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 81-5795 ชย. รวมจำนวน 1 คัน เพื่อให้มีความพร้อมคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล ๗/๒ หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๓.๘๐ ตารางเมตรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 135 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร