เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
picture_as_pdf คู่มือประชาชน
description คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file >> การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file >> การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file >> การลงทะเบียนและยื่นการขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file >> การลงทะเบียนและยื่นการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการ) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการ) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file >> การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file >> การขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file >> การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file >> การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file >> การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file >> การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร