เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 88
picture_as_pdf คู่มือประชาชน
description คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file >> การลงทะเบียนและยื่นการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file >> การลงทะเบียนและยื่นการขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file >> การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file >> การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file >> การขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file >> การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการ) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการ) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file >> การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file >> การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file >> การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file >> การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร