เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ระเบียบกฎหมาย-สภาท้องถิ่นปรับลดงบซ่อมแซมถนนทำเกินอำนาจหน้าที่หรือไม่
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบกฎหมาย-ปลูกสร้างล้วงล้ำลำน้ำระวังจะถูกรื้อถอน
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ระเบียบกฎหมาย-พ้นตำแหน่งเพราะทุจริตใหผู้อื่นลงชื่อเข้าเรียนและสอบแทน
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คดีหมายเลขดำที่ อบ.145/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อบ.277/2565 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีนำรถยนต์ราชการไปใช้นอกเวลาราชการ และกรณีปลอมลายมือชื่อเบิกเงินงบประมาณอบรมสัมมนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คดีหมายเลขดำที่ อท 178/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อท 106/2565 เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การดำเนินการอื่นของระบบกลาง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file กฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอีนในโรงภาพยนต์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ.2547 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร