messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 13
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 11
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 11
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 12
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 59
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 47
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 16
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 4
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 12
กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 16
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 18
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 12
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 26
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 20
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการตรวจสอบที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการตรวจสอบที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์กรณีเป็นที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตที่ดินของรัฐด้วยวิธีอื่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ฉบับที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 3
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 166 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร