เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114
data_usage คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข (SOP) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานทางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานด้านเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานหอพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานระบบติดตามและประเมินผลแผน ( e- Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร