เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
find_in_page ประกาศเทศบาล เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัชโคโรน่า 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การรายงานแสดงผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo รายงานผลการตดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file แผนการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ผลการทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภารกิจฯ ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภารกิจฯ ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร