messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุรีรัตน์ เกิดนอก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 063-341-5536
นายเจียม เหี้ยวขุนทด
ลูกจ้างประจำ คนงานประจำรถขยะ
นายชูศักดิ์ ชาติเผือก
ลูกจ้างประจำ คนงานประจำรถขยะ
นายเสริฐ หิงขุนทด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายธวัชชัย อ่อนหมื่นไวย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานกองสาธารณสุข
นางจารุดา หมู่สะแก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานกองสาธารณสุข
นายสหัส แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญจง เหี้ยวขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทิน แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายภูมิ ทับเพช็ร
คนงานประจำรถขยะ
นายสามารถ กินขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายเชาวลิต อุปฮาต
คนงานประจำรถขยะ
นายบัญหยัด บุญมา
คนงานประจำรถขยะ
นางชุตินันท์ แถวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวสุรีย์พร ชาติเผือก
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ อ่อนหมื่นไวย
คนงานทั่วไป กองช่าง ช่วยงานกองสาธารณสุข

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร