messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
forum การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการระบบโครงข่าย 230 กิโลโวลต์ บำเหน็จณรงค์ - สีคิ้ว 3"[29 เมษายน 2567]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเพชร (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗[29 มีนาคม 2567]
การประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[19 มีนาคม 2567]
การประชุม หารือ การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง และมหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[24 ตุลาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[17 ตุลาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[17 ตุลาคม 2566]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน [27 ธันวาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [13 ธันวาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 25/2665 [6 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 39 รายการ)

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร