เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
forum การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรม การประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนางาน [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม การประชุม อสม. เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรควิด - ๑๙ [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการบ้านเพชรรวมตัว หลอมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือสำหรับผู้สูงอายุ [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการออกตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ณ ตลาดสดเทศบาล [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร