messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ทะเบียน ๓๐-๓๓๐๙ นครราชสีมา จำนวน ๑ คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสืบสานประเพณีงานบุญเดือนหก พิธีสักการะบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๔๙๕๙ ชัยภูมิ เพื่อให้มีความพร้อมและคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๔๙๕๙ ชัยภูมิ เพื่อให้มีความพร้อมและคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการ มหรสพ การแสดงดนตรี จำนวน ๑ งาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบริการ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการ จัดริ้วขบวน จำนวน ๑ งาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการ มหรสพ การแสดงดนตรี จำนวน ๑ งาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างบริการจัดทำป้าย จำนวน ๑๙ ป้าย ป้ายรณรงค์และป้ายแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ต่ออายุปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรในรูปแบบมาตรฐานชื่อ www.banphet-mu.go.th จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม จำนวน ๓๐ เล่ม เพื่อใช้งานในกิจการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการหน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวน จำนวน ๑ งาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล ๗/๒ หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๓.๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพฯ พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๑ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ เมตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน สำหรับใช้งานในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รหัส ๐๐๖-๓๕-๐๐๐๑ รวมจำนวน ๑ คัน เพื่อให้มีความพร้อมคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาบริการเครื่องจักรฝังกลบขยะ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนฯ รวมถึงปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างช่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๑-๕๗๙๕ ชย. รวมจำนวน ๑ คัน เพื่อให้มีความพร้อมคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน บท ๖๓๗๘ ชัยภูมิ รวมจำนวน ๑ คัน เพื่อให้มีความพร้อมและคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาบริการ มหรสพ การแสดงดนตรี โครงการประกวด ดนตรีในสวนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาบริการ เครื่องเสียง ไฟแสงสี อุปกรณ์ดนตรี พร้อมติดตั้งรื้อถอน จำนวน ๑ งาน โครงการประกวด ดนตรีในสวนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อโล่รางวัล จำนวน ๒ รายการ โครงการประกวด ดนตรีในสวนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้งานในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้งานในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับเด็ก (ขนม) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับเด็ก (ขนม) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับเด็ก (ขนม) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับเด็ก (ขนม) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อของรางวัล (ตุ๊กตาและชุดของขวัญ) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed เช่าเช่าบริการอุปกรณ์เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก จำนวน ๑ งาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ จัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๐ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๗๑๒๓ ชย. จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อให้มีความพร้อมและคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อสังฆทานถวายพระสงฆ์ จำนวน ๖๙ ชุด โครงการ คนบ้านเพชรครอบครัวอบอุ่น ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย จำนวน ๑๕ ป้าย โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองสวัสดิการเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๘๔๙๙ ชย. จำนวน ๑ คัน เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
1 - 50 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร