messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล ๗/๒ หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๓.๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑ - ๐๑) พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๑ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๒ - ๐๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน พลังงานแสงอาทิตย์ ซอยสุขาภิบาล ๑๗ หมู่ที่ ๒๑ บ้านตลาดคำปิง ขนาด ๓๐ วัตต์ ๑ ชุด/ต้น จำนวน ๗ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเพชรกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 7/2 หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 383.80 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังฯ พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 121ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ลึก 1.20 เมตร จำนวน 20 บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 141.00 เมตรฯ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 7/2 หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 383.80 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุขาภิบาล 17 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.19-017 หมู่ที่ 21 บ้านตลาดคำปิง ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed งานปรับปรุงอาคารโรงยิมภายในบริเวณพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเทศบาลเป็นการชั่วคราว สำหรับการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ประกอบด้วย งานฝ้าเพดาน งานประตูเหล็ก งานทาสี งานเทพื้น งานไฟฟ้าในอาคาร (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed เสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 19-014 สายถนนสุขาภิบาล 6 หมู่ที่ 17 บ้านเพชรสำโรง ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 581 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,803 ตางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารโรงยิมเทศบาลตำบลบ้านเพชร หมู่ที่ ๒๑
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๙-๐๑๒ จากสายถนน สุขาภิบาล ๙ บ้านเพชรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านเพชร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑,๔๕๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 253
rss_feed โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๙-๐๑๐ จากสายถนนสุขาภิบาล ๑๑ บ้านเพชร หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในตลาดสดชั่วคราว หมู่ที่ ๒๑
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตลาดสดเทศบาลตำบลบ้าเพชร หมู่ที่ ๒๑
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสุขาภิบาล ๗/๒ หมู่ที่ ๑๗
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 386
rss_feed ค่าเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 395
rss_feed โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล ๕ (ด้านทิศตะวันออก)
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 374
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร