เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถิติ sitemap
วันนี้ 135
เดือนนี้48,829
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)97,039
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
No Gift Policy [23 สิงหาคม 2570]
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษาษีป้าย ประจำปี 2567 [29 พฤศจิกายน 2566]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [24 พฤศจิกายน 2566]
การป้องกันโรคไข้ซิกก้า [17 พฤศจิกายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

public หนังสือแจ้งเวียนเทศบาลตำบลบ้านเพชร

school ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณและเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 7/2 หมู่ที่ 17 ฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุขาภิบาล ๑๗ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๙-๐๑๗ หมู่ที่ ๒๑ บ้านตลาดคำปิง ตำบลบ้านเพชรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุขาภิบาล 17 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.19-017 หมู่ที่ 21 บ้านตลาดคำปิง ตำบลบ้านเพชรฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0819672992
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร