messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
" No!!! Gift Policy " เปลี่ยนจาก " ของขวัญ " เป็น " คำอวยพร " [3 มกราคม 2570]
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[8 มกราคม 2568]
กิจกรรมเข็มกลัดผีเสื้อ จากเศษผ้าไหม ผ้าไทยและผ้าต่างๆ[17 พฤษภาคม 2567]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองคำปิง หมู่ที่ 21 ครั้งที่ 1[16 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview7
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview1

picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 17
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 16
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview7

public หนังสือแจ้งเวียนเทศบาลตำบลบ้านเพชร

school ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โครงการประกวด ดนตรีในสวนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ต่ออายุปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรในรูปแบบมาตรฐานชื่อ www.banphet-mu.go.th จำนวน ๑ งาน
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านเพชร (ปิดเทอม เดือนมีนาคม - เมษยน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓ วัน)
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม จำนวน ๓๐ เล่ม เพื่อใช้งานในกิจการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนขนย้าย อาคารเดี่ยวไม้ ๑ ชั้นตลาดคำปิง รหัส ๐๖๐-๒๒-๐๐๐๒ และห้องสุขาสาธารณะตลาดคำปิงห้องเดี่ยวครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ ชั้นฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวน จำนวน 1 งาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) เทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวน จำนวน 1 งาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) เทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการหน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0819672992
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติ sitemap
วันนี้ 220
เดือนนี้4,747
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)150,162
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร