ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) ๒. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ๓. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร และ ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ วัน (๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง