ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้วันเทศบาล โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง