ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านเพชร (พฤษภาคม 2565 จำนวน ๗ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง