ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้กิจการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง