ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนกลุมเป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านเพชร (๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ วัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง