ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง