ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง