ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เลื่อยโซ่ยนต์ รวมจำนวน ๓ เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมและคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้ในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง