ชื่อเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : 80kjp4sWed83015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้