ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการงานวางแผนสถิติและวิชาการ เทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง