เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_balance โครงสร้างองค์กร
photo โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
photo โครงสร้างองค์กรผู้บริหารการเมืองและข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94

group ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0815936465
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0862540358
นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0816601566
นางน้ำหวาน แสงศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0849828245
account_box ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819992658
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0848970097
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862487463
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0935438833
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 0935561914
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0892833246
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 0644347959
group ฝ่ายสภาเทศบาล
นายวิฑูรย์ สันติสัมพันธ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร
โทร : 061-954-5999
นายกิตติ ไทยบุรีรัมย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร
โทร : 090-239-5317
นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0897225118
นายคนธ์พงษ์ ภูมิชัยธีรโชติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
โทร : 0831511919
นายประเสริฐ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
โทร : 0897684695
นายมนัส ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
โทร : 0899485703
นายวิรัช พาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
โทร : 0877009479
นางสมพอ เทศเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
โทร : 0805262642
นายสุรศักดิ์ ทั่งพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
โทร : 0856880115
นายบัวหลัน ทองประสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 2
โทร : 0910181681
นายประพจน์ ภูจำนงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 2
โทร : 0819990172
นายศุภกิตติ์ โคตะวินนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 2
โทร : 0621783095
นายสมชาย พัดขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 2
โทร : 0860076452
account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819992658
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0848970097
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0644347959
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0892833246
นางสาวกรสุภา เพียกขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายฉัตรชัย แทนทรัพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
พ.อ.อ.เจฏน์ฎา พาขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพิไลวรรณ ฉิมขุนทด
นักการภารโรง
นางสาวศิริมาศ พิษจำรูญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศานิต ฉิมวาส
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) กองสาธารณสุข ช่วยงานสำนักปลัด้ทศบาล
นายวสันต์ เพียดขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายธีรวุฒิ ฤทธิ์เดช
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐวุฒิ ขำมะลัง
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ พัดขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายวรฤทธิ์ ก้อนเพชร
คนงานทั่วไป กองช่าง ช่วยงานสำนักปลัด
นายประเสริฐ ยึดพวก
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายพีระเทพ หวังโนนสูง
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายชัยจตุรงค์ แป้นจัตุรัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจันทรืจิรา หลีทองหล่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
โทร : 087-2488501
นางสาววิชชุดา ธรรมโสภารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง กองคลัง ช่วยงานตรวจสอบภายใน
account_circle กองคลัง
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผูัอำนวยการกองคลัง
โทร : 0862487463
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ช่วยงานพัสดุ
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางมยุรี อาชนะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปิยานี นาสาธร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวปราณชนก พานเมือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวกมลรัตน์ พับขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ช่วยงานพัสดุ
นางสาววิณาพร โปยขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา เทียมจัตุรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวสุธาสินี สมัญกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพรทิพย์ นิยมรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_circle กองช่าง
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819992658
นายมานพ โลสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
นายภาธร เขตชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายรุ่งโรจน์ โปยขุนทด
คนสวน
นายไวพจน์ ขาวนวล
คนงานทั่วไป
นายธนิต คานเพช็รทา
คนงานทั่วไป
นายแล โปยขุนทด
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ อ่อนหมื่นไวย
คนงานทั่วไป
นายสิงห์ ฉิมวาส
คนงานทั่วไป กองสาธารณสุข
(ช่วยงานกองช่าง)
นายวิรัตน์ ประทุมวงศ์
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
(ช่วยงานกองช่าง)
นายเอกชัย ชาติเผือก
นักการ กองการศึกษา
(ช่วยงานกองช่าง)
นางดโสภิดา ปิ่นประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_circle กองสาธารณสุข-และสิ่งแวดล้อม
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0935561914
นางสาวพรทิพย์ นิยมรัตน์
ผู้เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสมัญญา แจ่งเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางจารุดา หมู่สะแก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล ช่วยงานกองสาธารณสุข
นายวิสิทธิ์ ทานประสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายเจียม เหี้ยวขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายชูศักดิ์ ชาติเผือก
คนงานประจำรถขยะ
นายธวัชชัย อ่อนหมื่นไวย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) สำนักปลัดเทศบาล (ช่วยงานกองสาธารณสุข)
นายเสริฐ หิงขุนทด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
นายสหัส แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญจง เหี้ยวขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทิน แถวเพชร
คนงานประจำรถขยะ
นายภูมิ ทับเพช็ร
คนงานประจำรถขยะ
นายสามารถ กินขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
นายเชาวลิต อุปฮาต
คนงานประจำรถขยะ
นายบัญหยัด บุญมา
คนงานประจำรถขยะ
นายประเทียบ สุวรรณสุข์
คนงานทั่วไป
นางชุตินันท์ แถวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวสุรีย์พร ชาติเผือก
คนงานทั่วไป
account_circle กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0862487463
นางดวงเดือน ศุภมาตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนิชาภา ลีชัย
ครู คศ.2
นางสาวสุมาลี แถวเพชร
ครู คศ.2
นางชนิพร ถาวรชาติ
ครู คศ.1
นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1
นางสาวพิมพ์ภัทรพร สวยขุนทด
ครู คศ.1
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐพงษ์
ครู คศ.1
นางสาววันวิสา พันขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญา วรรณประเขา
ผู้ช่วยครู
นางสาวรัตนา คำนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุกัญญา เทียบประทุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรพีภัทร แหงขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางดวงตา กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจารุวรรณ ชวนขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางชิดชนก ทั่งพรม
คนงานทั่วไปกองช่าง ช่วยงานสำนักปลัด
นายสมชาย ฉิมวาส
ภารโรง
account_circle กองสวัสดิการสังคม
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0935561914
นางกรกนก มะเดื่อชุมพร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาววิชญาดา รัตน์ศรีจันทร์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร