× เทศบาลตำบลบ้านเพชร

 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112
group คณะผู้บริหารเทศบาล
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0815936465
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0815936465
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0862540358
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0862540358
นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0816601566
นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร : 0816601566
นายไพศาล ทั่งพรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายไพศาล ทั่งพรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0819992658
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล

โทร : 0819992658
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0935438833
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล

โทร : 0935438833
นายปราโมทย์ กัลยาศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0910199713
นายปราโมทย์ กัลยาศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 0910199713
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายธงชัย ลายภูคำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายธงชัย ลายภูคำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
group ฝ่ายสภา
account_box ผู้บริหาร
account_circle กองคลัง
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-2833246
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-2833246
account_circle กองช่าง
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
group ส่วนราชการ
photo สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
photo กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
photo กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
photo กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส