messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
public หนังสือแจ้งเวียนเทศบาลตำบลบ้านเพชร
คำสั่ง เลขที่ 713/2566 เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 458/2563 ลว 31 ก.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 653
บันทึกข้อความ งานบริหารทั่วไป ลงวันที่ 2 ก.ค. 63 เรื่องรายงานข้อมูลการบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการโดยเครื่องสแกน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 757
บันทึกข้อความท้องถิ่นอำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ชย0023.17/195 ลงวันที่ 1 ก.ค. 63 เรื่องการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี2563)ประจำปี2563(ทีมประเมินที่5) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 588
บันทึกข้อความ กองการศึกษา ที่- วันที่ 1 ก.ค. 63 เรื่อง เชิญร่วมโครงการ"ปรับตัวเปลี่ยนใจ ไปวัดทำบุญ สร้างคุณงามความดี ก่อนที่ใครเขาจะหามร่างเราเข้าวัด" ปีที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1683
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 388/2563 ลว 29 มิ.ย. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาหยุดพักเที่ยงของทุกวันทำการระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 604
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 387/2563 ลว 29 มิ.ย. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการหรือหน่วยงานนอกเวลาราชการเพื่อเฝ้าระวังรักษาความสงบประจำอาคารสถานที่ราชการกรณีเร่งด่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 522
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 398/2563 ลว 1 ก.ค. 63 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563ตามมติครม. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 524
หนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ ชย 0023.17/1869 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 63 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 455
หนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ ชย 0518/1845 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 63 เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 658
บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ให้ประชาชนสแกนเมื่อเข้ารับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 515
บันทึกข้อความ งานกิจการสภา ด่วนที่สุด เลขที่ ชย 53201/ว 022 เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 755
หนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ ชย 0518/ว1718 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ยกเลิกการห้ามไม่ให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานส่วนท้องถิ่นออกนอกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430
บันทึกข้อความ งานบริหารทั่วไป ลงวันที่ 4 มิ.ย. 63 เรื่องรายงานข้อมูลการบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการโดยเครื่องสแกน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
หนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.17/1699 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 322/2563 ลว 26 พ.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการหรือหน่วยงานนอกเวลาราชการเพื่อเฝ้าระวังรักษาความสงบประจำอาคารสถานที่ราชการกรณีเร่งด่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 323/2563 ลว 26 พ.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาหยุดพักเที่ยงของทุกวันทำการระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 316/2563 ลว 25 พ.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
บันทึกข้อความท้องถิ่นอำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ ชย 0023.17/ ลว 1 มิ.ย. 63 เรื่องเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 448
หนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.17/1554 ลงวันที่ 19 พ.ค. 63 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร