เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0848970097
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0892833246
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ : 0644347959
นางสาวกรสุภา เพียกขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกมลรัศม์ พับขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พ.อ.อ.เจฏน์ฎา พาขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายฉัตรชัย แทนทรัพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นางสาวพิไลวรรณ ฉิมขุนทด
ลูกจ้างประจำ นักการ
นางศิริมาศ อยู่สำราญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวรฤทธิ์ ก้อนเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายศานิต ฉิมวาส
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) กองสาธารณสุข
ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายวสันต์ เพียดขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐวุฒิ ขำมะลัง
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ พัดขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมชัย พืชขุนทด
พนักงานดับเพลิง
นายวิโรจน์ เอื้อพิทักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายประเสริฐ ยึดพวก
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
นายพีระเทพ หวังโนนสูง
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร