messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
group ฝ่ายสภาเทศบาล
นายวิฑูรย์ สันติสัมพันธ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 061-954-5999
นายกิตติ ไทยบุรีรัมย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 090-239-5317
นายนัฐพงษ์ ด่านขุนทด
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897225118
นายคนธ์พงษ์ ภูมิชัยธีรโชติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0831511919
นายประเสริฐ หาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0897684695
นายมนัส ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0899485703
นายวิรัช พาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0877009479
นางสมพอ เทศเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0805262642
นายสุรศักดิ์ ทั่งพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 0856880115
นายบัวหลัน ทองประสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 0910181681
นายประพจน์ ภูจำนงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 0819990172
นายศุภกิตติ์ โคตะวินนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 0621783095
นายสมชาย พัดขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 0860076452

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร