× เทศบาลตำบลบ้านเพชร

 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
group คณะผู้บริหารเทศบาล
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0815936465
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0815936465
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0862540358
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0862540358
นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0816601566
นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร : 0816601566
นายไพศาล ทั่งพรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายไพศาล ทั่งพรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0819992658
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล

โทร : 0819992658
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0935438833
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล

โทร : 0935438833
นายปราโมทย์ กัลยาศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0910199713
นายปราโมทย์ กัลยาศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 0910199713
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายธงชัย ลายภูคำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายธงชัย ลายภูคำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส