messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
chevron_right โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0862487463
นางสาวพิมพ์ภัทรพร สวยขุนทด
ครู คศ.2
นางมณีเนตร คืนดี
ครู คศ.2
นางสาวชนิพร ถาวรชาติ
ครู ค.ศ.1
นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาววันวิสา พัดขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวกัญญา วรรณประเขา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวสุกัญญา เทียบประทุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นายสมชาย ฉิมวาส
นักการ

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร