เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
chevron_right ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ทต-บ้านเพชร
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสถานศึกษา
โทร : 0862487463
นางสาวสุมาลี แถวเพชร
ครู ค.ศ.1
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐพงษ์
ครู ค.ศ.1
นางสาวรัตนา คำนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจารุวรรณ์ ชวนขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอริญรดา โรจน์ปราการ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางชิดชนก ทั่งพรม
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร