messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle กองการศึกษา
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862487463
นางมณีเนตร คืนดี
ครู คศ.2
นางสาวสุมาลี แถวเพชร
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวพิมพ์ภัทรพร สวยขุนทด
ครู คศ.2
นางชนิพร ถาวรชาติ
ครู คศ.1
นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐพงษ์
ครู คศ.1
นางดวงเดือน ศุภมาตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววันวิสา พันขุนทด
ผู้ช่วยครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางกัญญา วรรณประเขา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนา คำนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุกัญญา เทียบประทุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วยงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางสาวรพีภัทร แหงขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางดวงตา กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจารุวรรณ ชวนขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายสมชาย ฉิมวาส
ภารโรง
นางสำเนา พูนเกษม
คนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ช่วยงานกองการศึกษา

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร