เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle กองคลัง
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผูัอำนวยการกองคลัง
โทร : 0862487463
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ช่วยงานพัสดุ
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางมยุรี อาชนะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปิยานี นาสาธร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวปราณชนก พานเมือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวกมลรัตน์ พับขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ช่วยงานพัสดุ
นางสาววิณาพร โปยขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา เทียมจัตุรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวสุธาสินี สมัญกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพรทิพย์ นิยมรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร