เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_box ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819992658
นายมาโนชญ์ เรือนสร้อย
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0848970097
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862487463
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 0935561914
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0892833246
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 0644347959
นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร