เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_box ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819992658
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0848970097
นายประวิทย์ มองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862487463
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0935438833
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 0935561914
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0892833246
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 0644347959


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร