messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล ๗/๒ หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๓.๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพฯ พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๑ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ เมตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 7/2 หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 383.80 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังฯ พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 121ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ลึก 1.20 เมตร จำนวน 20 บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 141.00 เมตรฯ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุขาภิบาล 17 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.19-017 หมู่ที่ 21 บ้านตลาดคำปิง ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารโรงยิมภายในบริเวณพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้านตลาดคำปิง ตำบลบ้านเพชร เป็นที่ทำการสำนักงานเทศบาลเป็นการชั่วคราวฯ (รายละเอียดตามแบบ ปร.๔-๕) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารโรงยิมภายในบริเวณพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้านตลาดคำปิง ตำบลบ้านเพชร เป็นที่ทำการสำนักงานเทศบาลเป็นการชั่วคราวฯ (รายละเอียดตามแบบ ปร.๔-๕) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๙-๐๑๔ สายถนนสุขาภิบาล ๖ หมู่ที่ ๑๗ บ้านเพชรสำโรง ตำบลบ้านเพชร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๓ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๙-๐๑๑ สายถนนสุขาภิบาล ๑๐ หมู่ที่ ๑๖ บ้านเพชรพัฒนา ถึงหมู่ที่ ๒ บ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 19-015 สายถนนสุขาภิบาล 7 หมู่ที่ 17 บ้านเพชรสำโรง ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 19-014 สายถนนสุขาภิบาล 6 หมู่ที่ 17 บ้านเพชรสำโรง ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 581 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,803 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 19-015 สายถนนสุขาภิบาล 7 หมู่ที่ 17 บ้านเพชรสำโรง ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.19-011 สายถนนสุขาภิบาล10 หมู่ที่16 บ้านเพชรพัฒนาถึงหมู่ที่2 บ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร กว้าง5 เมตร ยาว670 เมตร หนา0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า3,350 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงยิมเทศบาลตำบลบ้านเพชร หมู่ที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล ๕ (ด้านทิศตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 394
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบตลาดสดชั่วคราว หมู่ที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 398
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร